مردم الجزاير، مردمى آزاده هستند که مصمم به بقاءِ بر آزادگى مى‌باشند.


تاريخ آنها آکنده از مبارزاتى طولانى است که موجب گرديد هميشه الجزاير سرزمينى آزاد، با عزت و با کرامت باقى بماند.


واقع شدن در قلب حوادثى که در درياى مديترانه در طول تاريخ شاهد آن بوده است، باعث گرديد که الجزاير از عهد نوميدي دوران فتح‌فتح اسلام و تا جنگ‌هاى ضد استعماري، در فرزندان خود: روحيه پيشتازى در آزادي، وحدت، پيشرفت، ايجاد دولت‌هاى دمکراتيک و پيشرو در صلح و بالندگى ايجاد نمايد.


اول نوامبر ۱۹۵۴، نقطه عطفى در مسير و سرنوشت مقاومت طولانى عليه تجاوز به فرهنگ، ارزش‌ها و اجزاءِ اصلى هويت الجزاير، شامل: اسلام عربيت و آمازيغى بود. مبارزات کنونى آنها، کاملاً ريشه در گذشته درخشان ملت دارد.


مردم الجزاير با گرد هم آمدن در قالب جنبش ملى و سپس در جبهه آزادى‌بخش ملي، براى به‌دست گرفتن سرنوشت جمعى خود در چارچوب آزادى و هويت فرهنگي، و ساختن مؤسسات قانون اساسى مردم‌گرايانه اصيل دمکراتيک، قربانيان زيادى دادند.


جبهه آزادى‌بخش ملى بهترين فرزندان الجزاير را در دوران جنگ مردمى آزادى‌بخش جهت استقلال، قربانى کرد و يک دولت مدرن و کاملاً مستقل ايجاد نمود.


اعتقاد به توان توده‌ها موجب شد که مردم به موقعيت‌هاى بزرگى دست يابند تا منابع ملى را به خدمت خود گرفته، دولتى برپا نمايند که انحصاراً در خدمت آنان است و آزادانه و بدون تأثيرپذيرى از فشارهاى قدرت‌هاى خراجى عمل مى‌کند.


همانا، مردم الجزاير براى دمکراسى و آزادى مبارزه کرده‌اند و به آن ادامه مى‌دهند و با اين قانون اساسي، مصمم به ايجاد مؤسسات قانونى بر پايه مشارکت تک تک الجزايرى‌ها، اعم از مرد و زن در مديريت امور عمومي، رسيدن به عدالت اجتماعي، برابرى و آزادى براى همه، مى‌باشند.


اين قانون اساسى مجسم کننده روحيه خاص مردم الجزاير، نتيجه عزم آنان و محصول تغييرات اجتماعى عميقى مى‌باشد که در جامعه روى داده است. بنابراين با پذيرش اين قانون اساسي، مردم بيش از پيش مصمم به توجه به قانون به عنوان بالاترين مرجع هستند.


قانون اساسي، فوق همه چيز مى‌باشد. همانا، اين قانونى پايه‌اى است که حقوق و آزادى فردي، جمعى و حفظ اصول آزادى انتخاب مردم را تضمين مى‌نمايد و مشروعيت اعمال قدرت را اعطاء مى‌کند. همچنين به حمايت قانونى و نظارت اقتدار عمومى در جامعه‌اى که قانونمندى و پيشرفت انسان در همه ابعاد خود جارى مى‌باشد، کمک مى‌کند.


مردم با بهره‌گيرى از عزم و اقتدار راسخ خود و حفظ سنت‌ها، همبستگى و عدالت‌خواهي، به توانائى خويش نسبت به مشارکت فعال در پيشرفت فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى جهانى عصر کنونى و آينده ايمان دارند.


همانا، الجزاير سرزمينى اسلامى و بخشى جداناپذير از مغرب بزرگ عربى و سرزمينى عربي، مديترانه‌اى و آفريقائى مى‌باشد که به درخشش انقلاب اول نوامبر خود افتخار مى‌کند. اين ملت به شخصيتى که بدست آورده مفتخر بوده و به خوبى دريافت که چگونه آنرا با التزام به عدالت جهانى حفظ نمايد.


عزور مردم، قربانى‌ها، احساس مسئوليت، تمسک موروثى آنان به آزادى و عدالت اجتماعي، بهترين تضمين کننده است براى احترام به قانون اساسى که آنان تائيد کرده و به نسل آينده انتقال مى‌دهند و بى‌شک اين قانون ارثيه پيشتازان آزادي، و سازندگان جامعه آزاد مى‌باشد.