کل نيروهاى مسلح اين کشور در سال ۱۹۷۸/۱۳۵۷، ۷۸،۸۰۰ نفر (نيروى زمينى ۷۰،۰۰۰ نفر، نيروى دريائى ۳۸۰۰ نفر و نيروى هوائى ۵۰۰۰ نفر، به علاوه ۱۰،۰۰۰ نفر نيروهاى شبه نظامي) بوده که چيزى حدود ۰۵/۰ درصد کل جمعيت کشور و يا از هزار نفر جمعيت شاغل چيزى قريب ۱۵ نفر رادر برمى‌گيرد. الجزاير از نظر سرانه نيروى انسانى نظامى شصتمين کشور جهان محسوب مى‌شود. بودجهٔ کل دفاعى الجزاير در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۸،۸/۲۳۱۷ ميليون دينار بوده است. در ژوئن ۱۹۳۳ براساس آمارى که ارائه گرديد مجموع نيروى نظامى اين کشور در حدود ۱۲۱،۷۰۰ نفر بود (البته اين تعداد شامل تعداد نيروئى که به خدمت نظام وظيفه اجبارى فراخوانده شده و مشغول خدمت بودند و تعداد آنها هم ۶۵،۰۰۰ نفر برآورد گرديده، نيز مى‌باشد). از اين تعداد ۱۰۵،۰۰۰ نفر در نيروى زميني، ۶۷۰۰ نفر در نيروى دريائى و حدود ۱۰،۰۰۰ نفر هم در نيروى هوائى خدمت مى‌کنند و ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر به عنوان مستشار نظامى که از کشور روسيه مى‌باشند در اين آمار جاى گرفته‌اند. خدمت نظام وظيفه در اين کشور ۱۸ ماه بوده و همچنين حدود ۴۰،۰۰۰ (هزار نفر) شبه نظامى هم زير نظر وزارت کشور به خدمت نظامى مشغول مى‌باشند. براساس آمار سال ۱۹۹۳، بودجه نظامى اين کشور به مبلغ ۲۹۸۰۰ ميليون دينار الجزايرى بوده است. تا آگوست سال ۱۹۹۹ تعداد نيروهاى نظامى به‌طور تقريبى ۰۰۰/۱۲۲ نفر (اين تعداد شامل ۰۰۰/۷۵ توسرباز نيز مى‌باشد) و داراى يک ارتش به تعداد ۰۰۰/۵/۱۰ نفر، نيروهاى ناوى حدود ۰۰۰/۷ نفر، نيروى هوائي، ۰۰۰/۱۰، نفر به‌طور تخمين برآورد گرديده است.


بودجه نظامى اين کشور در سال ۱۹۹۹ به‌طور تقريبى به‌مبلغ ۰۰۰/۱۲۱ ميليون دينار بوده است.


شايان ذکر است تعداد ۲۰۰/۸۱ نفر نيروى شبه نظامى نيز تحت کنترل وزارت دفاع و هيئت رئيسه امنيت ملى قرار دارند و حدود ۰۰۰/۱۰۰ نفر نيروى شبه نظامى با عنوان دفاع از خودى‌ها و گاردهاى محلى در کشور وجود دارند. از نظر مدت فرصت در نظام وظيفه در اين کشور ۱۸ ماه مى‌باشد.