مردم الجزاير با گرد هم آمدن در قالب جنبش ملى و سپس در جبهه آزادى‌بخش ملي، براى به‌دست گرفتن سرنوشت جمعى خود در چارچوب آزادى و هويت فرهنگي، و ساختن مؤسسات قانون اساسى مردم‌گرايانه اصيل دمکراتيک، قربانيان زيادى دادند.