عبدالعزيز بوتفليقه از هنگام رسيدن به رياست جمهورى کشور بحران زده و منزوى الجزاير (آوريل ۱۹۹۹)، همواره چمدان بدست بوده است. الجزاير چنين رئيس جمهور جهانى به‌خود نديده است.اوضاع داخلى الجزاير پيچيده و بغرنج است و نيروهاى بسيار متضادى در اين کشور وجود دارند به‌همين دليل، ايجاد اجماع داخلي، وظيفه‌اى دشوار براى بوتفليقه بوده است و موفقيت اندکى براى وى و کشورش حاصل شد. ليکن در کسب وجهه بين‌المللى و خروج الجزاير از انزواى بين‌المللي، موفقيت قطعى به‌دست آمد.


پيوستگى الجزاير به قرارداد آديس آبابا، احترام و محبوبيت بزرگ در ميان رهبران آفريقاى سياه برايش به ارمغان آورد.