الجزاير با وسعتى معادل پنج برابر کشور فرانسه همواره در معرض هجوم نيروهاى مرکز گريزى قرار داشته است همين امر که استقرار يک حاکميت مرکزى نيرومند را در اين سرزمين به تعويق انداخته است. در طول تاريخ مناطق و قبايل در اين سرزمين نقش بسيار مهمى را ايفا کرده‌اند.