بخش کشاورزى در الجزاير، بزرگ‌ترين بخش اقتصاد الجزاير را به‌خود اختصاص داده است. از کل مساحت ۷۴۱/۳۸۱/۲ کيلومتر مربعى اين کشور تنها حدود ۰۰۰/۸۷۹/۴۶ هکتار و يا به‌طور ۸۳/۲ هکتار جزءِ اراضى کشاورزى به‌حساب مى‌آيد.