سرود ملی


    <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

الجزاير از نظر وسعت و پهناورى نسبت به چند کشورى که در شمال آفريقا واقع گرديده‌اند، دومين کشور بزرگ آفريقا پس از کشور سودان مى‌باشد .


اين سرزمين از آغاز تاريخ، مسکن و مأواى بربرها بوده است. در حدود قرن ۱۲ قبل از ميلاد (فنيقيها آن‌را به تصرف خود درآوردند و کارتاژها نيز به مدت ۶ قرن بر آن حکمرانى کردند. در سال ۱۴۶ قبل از ميلاد تحت تسلط امپراتورى رم و سپس به زير سيطرهٔ حکومت بيزانس (رم شرقي) قرار گرفت. در قرن هفتم ميلادى برابر با اواسط قرن اول هجرى اين کشور به تصرف مسلمانان درآمد.


الجزاير از لحاظ منابع طبيعى کشورى غنى محسوب مى‌گردد. به‌طورى که ذخاير گاز طبيعى اين کشور ۲۷۲۳ ميليارد متر مکعب برآورد گرديده است. که بعد از شوروي، ايران و ايالات‌متحده‌آمريکا، در جهان داراى مقام چهارم مى‌باشد.