طبقه‌بندى اوزان

- نونهالان :

اين مسابقات فقط در سطح کشور اجراء مى‌شود و در گروه سنى (۱۴-۱۳) ساله انجام مى‌شود و داراى ده وزن بدين قرار است:


[ ۸۵ ,۷۳ , ۶۶ , ۵۹ , ۵۳ , ۴۷ , ۴۲ , ۳۸ , ۳۵ , ( ۳۲ - ۲۹ ) ]

- نوجوانان :

اين مسابقات در گروه سنى (۱۶-۱۵) ساله، به شکل بين‌المللي، قهرمانى قاره‌اي، و جشنوارهٔ جهانى انجام مى‌شود و داراى ده وزن بدين ترتيب است:


[۹۵ , ۸۳ , ۷۶ , ۶۹ , ۶۳ , ۵۷ , ۵۲ , ۴۸ , ۴۵ , (۴۲ - ۳۹)]

- جوانان :

اين مسابقات در گروه سنى (۲۰-۱۷) ساله، به شکل بين‌المللي، قهرمانى قاره‌اى و جشنوارهٔ جهانى انجام مى‌شود، که قبلاً، گروه سنى جوانان در دو گروه (۱۸-۱۷) و اميدها (۲۰-۱۹) ساله به‌طور مجزا انجام مى‌شد، ولى اکنون فقط در يک گروه سنى (۲۰-۱۷) ساله صورت مى‌گيرد و داراى ده وزن بدين‌ قرار است:


(۱۱۵ , ۹۰ , ۸۳ , ۷۶ , ۷۰ , ۶۵ , ۶۰ , ۵۶ , ۵۲ , ۴۸)

- بزرگسالان :

اين مسابقات از سنين ۱۹ سال به بالا انجام مى‌شود که کشتى‌گيران ۱۷ سالهٔ جوان نيز مى‌توانند در اين مسابقات شرکت کنند، و داراى هشت وزن بدين قرار است:


(۱۳۰ , ۹۷ , ۸۵ , ۷۶ , ۶۹ , ۶۳ , ۵۸ , ۵۴)

تغييرات رده‌بندى فدراسيون بين‌المللى کشتى

از سوى فدراسيون بين‌المللى کشتى تغييراتى در رده‌بندى سني، وزنى و زمان مسابقات در گروه‌هاى سنى مختلف انجام شده که از تاريخ ۱۱/۱۰/۷۷ (اول سال ۱۹۹۹ ميلادي) در مسابقات بين‌المللى اجراء مى‌شود.


رده‌بندى گروه‌هاى سنى :

- نونهالان شامل: ۱۴ و ۱۵ سال.


- نوجوانان شامل: ۱۶ و ۱۷ سال.


- جوانان شامل: ۱۸، ۱۹ و ۲۰ سال.


- بزرگسالان شامل: از ۲۰ سال به بالا.


که در ضمن کشتى‌گيران ۱۷ سال به بالاى جوان نيز مى‌توانند در مسابقات بزرگسالان شرکت کنند.


رده‌بندى گروه‌هاى وزنى برحسب کيلوگرم :

- نونهالان در ده وزن شامل:


(۸۵ , ۷۳، ۶۶، ۵۹، ۵۳، ۴۷، ۴۲، ۳۸، ۳۵، ۳۲-۲۹)


- نوجوانان در ده وزن شامل:


(۱۰۰ , ۸۵، ۷۶، ۶۹، ۶۳، ۵۸، ۵۴، ۵۰، ۴۶، ۴۲-۳۹)


- جوانان در نُه وزن شامل:


(۱۳۰ , ۹۷، ۸۵، ۷۶، ۶۹، ۶۳، ۵۸، ۵۴، ۵۰)


- بزرگسالان در هشت وزن شامل:


(۱۳۰ , ۹۷، ۸۵، ۷۶، ۶۹، ۶۳، ۵۸، ۵۴)


زمان مسابقات در گروه‌هاى سنى مختلف :

- نونهالان و نوجوانان شامل دو زمان دو دقيقه‌اى با سى ثانيه استراحت در بين آن و در صورت تساوى و يا کمتر از سه امتياز، با سه دقيقه وقت اضافى خواهد بود.


- جوانان و بزرگسالان شامل دو زمان سه دقيقه‌اى با سى ثانيه استراحت در بين آن و در صورت تساوى و يا کمتر از سه امتياز، با سه دقيقه وقت اضافى خواهد بود.

مدت مبارزات (زورآزمائى)

مدت يک زورآزمائى به ترتيب زير معين مى‌گردد:


- نونهالان (۱۴-۱۳ ساله) و نوجوانان (۱۶-۱۵ ساله): براى هر دو گروه، ۴ دقيقه وقت قانونى لحاظ مى‌شود. در صورت تساوى براى آنها ۳ دقيقه وقت اضافى نيز در نظر مى‌گيرند، که جمعاً ۷ دقيقه مى‌باشد.


- جوانان (۲۰-۱۷ ساله) و بزرگسالان: براى هر دو گروه، ۵ دقيقه وقت قانونى وجود دارد که در صورت تساوى براى آنها ۳ دقيقه وقت اضافى لحاظ مى‌کنند که جمعاً ۸ دقيقه مى‌باشد.

پروانهٔ شرکت در مسابقات (جواز ورزشکار)

طبق مقررات، کليهٔ کشتى‌گيرانى که در بازى‌هاى المپيک، مسابقه‌هاى قهرمانى جهان، قهرمانى قاره‌اي، جشنوارهٔ جهانى يا مسابقه‌هاى منطقه‌اى و بازى‌ها شرکت مى‌نمايند، بايد داراى پروانهٔ بين‌المللى شرکت در مسابقات باشند. شرکت‌کنندگان بايد هنگام وزن‌کشى پروانهٔ خود را به نمايندۀ رسمى وزن‌کشى تسليم نمايند تا براى تأييد در اختيار نمايندهٔ فدراسيون بين‌المللى گذارده شود. پروانهٔ مزبور در همان روز به سرپرست تيم، مسترد خواهد شد.


پروانهٔ کشتى‌گير زمانى معتبر است که تمبر (فيلا) براى آن سال در آن الصاق شده باشد.