مرور فن عبارت است از، اجراء تکنيک‌ها و مهارت‌هاى ورزش کشتي، به‌منظور ايجاد هماهنگى لازم بين اعصاب و عضلاتى که در اجراء آن مهارت درگير هستند. يادگيرى مهارت‌هاى ورزش کشتى در سطح پيشرفته، با مرور فن، منجر به ملکه و شگِرد شدن آن فن مى‌شود.


قبل از اجراء مرور فن، بايد به نکات زير توجه کرد:


- در مرحلهٔ شناختى يا يادگيرى ذهني، که اولين مرحلهٔ يادگيرى مهارت‌هاى حرکتى است، ابتدا فنون بايد به‌طور صحيح و کامل آموخته شده باشند.


- دقت در ترتيب اجراء اجزا و کليت مهارت ضرورى است.

مراحل اجراء مرور فن

در اجراء مرور فن، رعايت ترتيب مراحل آموزش و تمرين، به‌منظور جلوگيرى از صدمات احتمالي، افزايش سرعت يادگيري، افزايش ميران يادگيري، تثبيت يادگيرى و جلوگيرى از فراموشى کاملاً ضرورى است.

مرور ذهنى

”مرور ذهني“ عبارت است از تکرار تجسم مهارت در ذهن، در کليهٔ مراحل؛ گرفتن، اجراء، و نتيجه‌گيرى.

سايه‌کارى

”سايه‌کاري“ عبارت است از تکرار عمليِ مهارت به‌طور انفرادى با تجسم يک حريف فرضي.

مرور با آدمک

”مرور با آدمک“ عبارت است از تکرار عمليِ مهارت به‌طور انفرادى با استفاده از آدمک يا کيسهٔ تمرين به‌جاى حريف (شکل - مرور فن با آدمک).


مرور فن با آدمک
مرور فن با آدمک

مرور با حريف

”مرور با حريف“ عبارت است از تکرار عمليِ مهارت به روى حريف.