اجراء صحيح مهارت‌هاى کشتى بايد داراى ويژگى‌هاى زير باشد:


- با سهولت و متناسب با حرکات طبيعى مفاصل اجراء شود.


- با حداقل مصرف انرژى اجراء شود.


- با سرعت مناسب اجراء شود، به‌طورى‌که سرعت کم، فرصت واکنش را به حريف مقابل مى‌دهد، و سرعت بيش از حد، دقت اجراء مهارت را کاهش مى‌دهد.


- دفاع و بدل‌پذير نباشد.


- مغاير با مقررات فدراسيون بين‌المللى کشتى نباشد.


- منجر به ايجاد آسيب و صدمه نشود.


- با تاکتيک (روش) و استراتژى (هدف)، هماهنگى و همخوانى لازم را داشته باشد.


- مبتنى بر اصول علمى بيومکانيک باشد.


- متناسب با توانائى و قابليت‌هاى مجرى باشد.


- منتج به کسب نتيجه شود.