در ورزش کشتي، کشتى‌گير، براى گرفتن اعضائى از بدن حريف و خصوصاً کمر او، دست‌ها و انگشتان او بايد به يکديگر قلاب و يا قفل شوند، و اين مستلزم روشى از گرفتن است که بايد داراى ويژگى‌هاى زير باشد:


- قلاب شدن دست‌ها، بايد از استحکام خوبى برخوردار باشد.


- امکانِ اعمال فشار به اندازهٔ دلخواه و متناسب با توان، وجود داشته باشد.


- محدوديتى در اجراء فنون و مهارت‌هاى کشتى به‌وجود نياورد.


- در صورت نياز، به سهولت امکان رها کردن دست‌ها از حالت قفل بودن، وجود داشته باشد.


- امکان تنظيم فاصلهٔ بين دست‌ها، متناسب با حجم بدن حريف، وجود داشته باشد.


- امکان و احتمال وقوع آسيب و صدمه وجود نداشته باشد.


- با سرعت و با سهولت بتوان دست‌ها را قلاب کرد.

گرفتن مچ يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر

در روش ”گرفتن مچ يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر“، در اجراء فنونى مانند بارانداز، چنگک، سوبلس، زيرگيرى و غيره قابل استفاده است (شکل - روش گرفتن مچ يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر).


روش گرفتن مچ يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر
روش گرفتن مچ يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر

گرفتن آرنج يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر

روش ”گرفتن آرنج يکى از دست‌ها با انگشتان دست ديگر“، در اجراء فن بارانداز قابل استفاده است.

قفل کردن دست‌ها از قسمت پنجه با انگشتان بسته

روش ”قفل کردن دست‌ها از قسمت پنجه با انگشتان بسته“ نيز در اجراء اکثر فنون کشتى مانند کنده‌ها، سالتو و سوبلس و غيرقابل استفاده است (شکل - روش قفل کردن دست‌ها از قسمت پنجه با انگشتان بسته).


روش قفل کردن دست‌ها از قسمت پنجه با انگشتان بسته
روش قفل کردن دست‌ها از قسمت پنجه با انگشتان بسته