سطح بالائى ميز که به آن سطح بازى مى‌گويند بايد ۲۷۴ سانتى‌متر طول و ۵/۱۵۲ سانتى‌متر عرض داشته و ارتفاع آن از سطح زمين ۷۶ سانتى‌متر باشد. سطح بازى از هر جنسى مى‌تواند باشد به شرطى که اگر يک توپ استاندارد را از ارتفاع ۳۰سانتى‌مترى روى آن رها کنيد، تقريباً ۲۳ سانتى‌متر جهش داشته باشد. (شکل زير) رنگ سطح ميز مى‌تواند به رنگ آبى يا سبز تيره و مات باشد. دور تا دور سطح ميز داراى خط سفيدى به پهناى ۲ سانتى‌متر است که جزءِ سطح بازى به حساب مى‌آيد. (شکل زير) در وسط ميز خط سفيد ديگرى به پهناى ۳ ميلى‌متر به موازات خطوط کنارى ميز کشيده شده است که فقط در بازى‌هاى دو نفره (دوبل) کاربرد دارد. تور و گيرهٔ تور، ميز را از وسط به دو قسمت (زمين) مساوى تقسيم مى‌کند، ارتفاع تور ۲۵/۱۵ سانتى‌متر و طول آن ۱۸۳ سانتى‌متر است. (شکل زير).