به‌طور کلى،روش‌ها يا برنامه‌هاى تمرينى،هم بايد براى بازيکنان مبتدى و بازيکنان پيشرفته (توسط دو بازيکن مقابل هم ـ يک بازيکن و يک مربى ـ با توپ زياد توسط مربى و يا با دستگاه توپ‌انداز) در نظر گرفته شود.


اين برنامه‌ها از ساده به مرکب و از آسان به مشکل پيش‌بينى شده‌اند به‌طورى که اگر مبتديان هر يک از آنها را چندين جلسه به‌طور دقيق با مدت زمانى حدود ۱۵ تا ۲۰ دقيقه در هر جلسه انجام دهند پيشرفت قابل توجهى خواهند نمود.


در هر جلسه انجام حداکثر چهار نوع تمرين (هر کدام ۱۵ تا ۲۰ دقيقه) که يکى از آنها تمرين سرويس باشد، توصيه مى‌شود.


براى اختصار در توضيحات روش‌هاى تمرينى، از حروف زير که نمايانگر نوع فن، علامات که نشانهٔ مسير، نوع و منطقهٔ فرود توپ مى‌باشد استفاده شده است.


ف ـ ضربهٔ ساده فورهند

ب ـ ضربهٔ ساده بک‌هند

تو ـ ضربهٔ توميزي

س ـ سرويس

ک ـ کات