لوپ در بازى‌هاى کنونى تنيس روى ميز از فنون پيشرفته، مهم و شگفت‌انگيز حمله‌اى به‌شمار مى‌رود و در اصطلاح به آن تاپ اسپين (Topspin) نيز مى‌گويند. لوپ فنى است که در آن توپ پيچ روئى دارد و به‌طور کلى براى اجراء آن بايد راکت را با زاويهٔ بسته نسبت به ميز از پائين به بالا و جلو حرکت دهيد و به نقاط روئى توپ بکشيد. اگر ضربهٔ تاپ اسپين خيلى خوب زده شود، توپ تا حدود ۱۵۰ دور در ثانيه حول محور افقى مى‌چرخد. پيچ روئى در لوپ باعث مى‌شود که توپ با سرعت بيشتر به‌طرف جلو و سپس پائين حرکت کند و جهش کمترى داشته باشد و لذا بازيکن مقابل (حريف) براى دريافت آن بايستى سريع عمل کند.


اجراء لوپ اساساً يکى از مشکل‌ترين ضربه‌ها در تنيس روى ميز است و دريافت آن نيز دشوار است، لذا اگر بخواهيد اين فن را به خوبى ياد بگيريد، ابتدا بايد بتوانيد ضربهٔ ساده‌ٔ فورهند و فنون پايه را به خوبى اجراء کنيد، آنگاه به يادگيرى لوپ بپردازيد.


در مراحل مقدماتى، اين فن، در مقابل کات و بلوک به‌کار مى‌رود، اما پس از آنکه در اجراء اين فن مهارت کافى به‌دست آوريد، مى‌توانيد در مقابل ساير فنون نيز به‌کار ببريد.


به‌طور کلى دو نوع لوپ وجود دارد، که هر کدام را با فورهند يا بک‌هند مى‌توان اجراء کرد. اين دو نوع لوپ عبارت است از:


۱. هاى لوپ (لوپ با چرخش زياد و سرعت کم)

۲. درايو لوپ (لوپ با سرعت زياد و چرخش کمتر)

هاى لوپ فورهند

هاى لوپ فورهند

- مرحلهٔ قبل از ضربه:

فاصله از ميز بايد به اندازه‌اى باشد که توپى را که مى‌خواهيد ”هاى لوپ“ بزنيد زمان ضربهٔ توپ در مرحلهٔ بعد از اوج قرار گيرد. پاى چپ جلوتر از پاى راست قرار مى‌گيرد و زانوها کمى خم مى‌شود، با چرخش بالاتنه (همانند چرخش بدن در پرتاب ديسک در دو و ميداني) وزن بدن روى پاى عقب (راست) قرار داده و سر راکت و ساعد را به‌طرف پائين و تقريباً در حدّ زانو و عقب‌تر از بدن قرار دهيد (شکل زير). بنابراين مشاهده مى‌شود که حرکت دست و بدن در اين مرحله بسيار وسيع است. اين فن عمدتاً در مقابل توپ‌هاى با پيچ زير استفاده مى‌گردد.- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در اين مرحله ابتدا ساعد و سپس بازو و ساعد را در يک زمان به‌طرف بالا و چپ حرکت داده و با کمک مچ، راکت را با زاويهٔ کمى بسته، به نقطهٔ ۳ توپ، در دومين مرحله بعد از اوج بکشيد.


در اين مرحله، هنگام تماس توپ با راکت، راکت در دست شُل نباشد؛ ضمناً پس از مدتى تمرين مى‌توانيد گذشته از نيروى دست، از نيروى پاى راست و چرخش کمر که به‌طرف بالا و چپ مى‌باشد، نيز کمک بگيريد (شکل زير).- مرحلهٔ بعد از ضربه:

در اين مرحله، حرکت دست را به‌طرف بالا ادامه دهيد، بازو را به گوش نزديک کنيد و حرکت راکت را تا بالاتر از سر ادامه دهيد. ضمناً انتقال وزن بدن از پاى عقب و راست به پاى جلو (چپ) انجام شود (شکل زير).


هاى لوپ بک‌هند (Backhand High Lop)

اجراء فن بک‌هند هاى لوپ مشکل‌تر از فورهند هاى لوپ است؛ چون راکت بايد از محوطهٔ بين پاها (نزديک زانوها) شروع به حرکت کند و به عملکردِ بيشتر مچ دست نياز مى‌باشد و لذا امکان اشتباه بيشتر مى‌شود.


- مرحلهٔ قبل از ضربه:

پاها را تقريباً در يک خط قرار دهيد و بالاتنهٔ شما روبه‌روى ميز باشد. با خم کردن زانوها سنگينى بدن را به پائين بياوريد. راکت را در محوطهٔ نزديک زانوها قرار دهيد. زاويهٔ راکت بايستى کمى بسته باشد (شکل زير).- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در اين مرحله همزمان با چرخش سريع مچ حول ساعد، ساعد را حول محور بازو به‌طرف بالا حرکت دهيد و با کمک مچ دست، وقتى توپ در دومين مرحلهٔ بعد از اوج قرار گرفت. راکت را به قسمت پشت توپ (۳ توپ) يا کمى بالاتر (بين ۲ و ۳ توپ) بکشيد. در اين مرحله زانوها را نيز تقريباً به حالت اوليه برگردانيد و سنگينى بدن را به بالا ببريد (شکل زير).- مرحلهٔ بعد از ضربه:

وزن بدن را به پنجهٔ پاها منتقل کنيد (البته به ميزان دوسوم) و حرکت راکت را به‌طرف بالا و تا حد بالاتر از سر ادامه دهيد (شکل زير).


روش‌هاى تمرينى لوپ

- تمرين با ديوار:

به فاصلهٔ حدود ۱ متر از ديوار قرار بگيريد. توپ را از ارتفاع کمر روى زمين رها کنيد. وقتى توپ بلند شد، هاى لوپ بزنيد (شکل زير).- تمرين با يار روى زمين:

يار تمرينى، توپ را براى شما مى‌فرستد و پس از برخورد به زمين و بلند شدن، شما با ”هاى لوپ“ آن را برگشت دهيد. به‌عنوان مانع مى‌توانيد از نيمکت يا طناب استفاده نمائيد (شکل زير).- تمرين روى ميز بدون تور:

در اين روش بازيکن تمرينى از سمت خود توپ را روى ميز قرار مى‌دهد و به‌طرف شما قِل مى‌دهد، شما بايد صبر کنيد وقتى توپ از لبهٔ انتهائى ميز شما خارج شد، هاى لوپ بزنيد (شکل زير) در مواردى که باز کردن تور از ميز مشکلاتى را ايجاد کند، مى‌توانيد با قرار دادن راکت يا شيء ديگرى در زير تور فاصله‌اى بين لبهٔ پائينى تور و سطح ميز ايجاد کنيد تا وقتى يار توپ را به‌طرف شما قِل مى‌دهد به تور برخورد نکند، آنگاه تمرين فوق را تکرار کنيد (شکل زير).- تمرين با يار روى ميز:

در اين تمرين لازم است که يار نقشِ کمک کننده داشته باشد و سعى کند توپ‌هاى برگشتى مناسب براى شما بفرستد. ابتدا يار سرويس‌ با پيچ زيرى براى شما مى‌زند و شما وقتى توپ در سطحى پائين‌تر از سطح ميز قرار گرفت با ”هاى لوپ“ برگشت دهيد و بازيکن تمرينى آن را با بلوک جواب دهد و شما دوباره ”هاى لوپ“ بزنيد و اين کار را ادامه يابد (شکل زير).