عوامل مؤثر در باز و بسته کردن زواياى راکت

مقدار و نوع پيچ توپ

- اگر توپى که به‌طرف شما مى‌آيد با پيچ زيرى زياد باشد، براى برگشت دادن آن بايد زاويهٔ راکت را زياد باز کنيد و برعکس اگر توپ داراى پيچ زيرى اندکى باشد زاويهٔ راکت را کمى باز کنيد.


- اگر توپى که به‌طرف شما مى‌آيد داراى پيچ روئى باشد براى برگشت دادن آن بايد راکت را با زاويهٔ عمود يا کمى باز به توپ بکشيد.

فاصله از ميز

- هرچه نزديک ميز باشيد و بخواهيد کات بزنيد، زاويهٔ راکت را کمى باز (تا نزديک ۹۰ درجه) کنيد.

- هرچه از ميز دور شويد زاويهٔ راکت بازتر مى‌شود.

ارتفاع توپ

هرچه ارتفاع توپ بالاتر باشد زاويهٔ راکت شما بايد بسته‌تر و هرچه ارتفاع آن پائين‌تر باشد زاويهٔ راکت بايد بازتر باشد.

حرکات غلط در کات

- با سرعت و تنها از مچ براى کات زدن استفاده کنيد، نقطهٔ فرود ارادى نيست.

- اگر راکت از پائين بدن شروع به حرکت کند، توپ به خارج از ميز مى‌رود.

- اگر پاها عقب جلو نباشد و يا برعکس قرار گيرد، توپ از زوايا به خارج و يا توى تور مى‌رود.

- اگر انتقال وزن انجام نگيرد، اغلب توپ توى تور مى‌رود.

- اگر زاويهٔ راکت خيلى باز باشد، توپ از تور رد نمى‌شود و يا اينکه با ارتفاع زياد، روى ميز حريف فرود مى‌آيد.


جدول تفاوتهای انواع کات

کات توى ميز کات تقريباً دور کات خيلى دور
زاويهٔ راکت کمى باز و باز باز کاملاً باز
نقطهٔ توپ ۴ ۵ بين ۵ و ۶
زمان ضربه اوج اولين مرحله بعد از اوج دومين مرحله بعد از اوج
حرکت دست بعد از ضربه به‌طرف تور، هم‌ارتفاع با مچ دست مخالف به‌طرف تور، هم‌ارتفاع با آرنج به‌طرف تور، هم‌ارتفاع با شانه
زاويهٔ بدن نسبت به ميز  هرچه از ميز دور مى‌شويم زاويهٔ بدن نسبت به ميز بيشتر مى‌شود.

روش‌هاى تمرينى کات

براى يادگيرى بهتر فن کات هم لازم است تمرينات آموزشى را از ساده‌ترين حالت شروع کنيد. روش‌هاى تمرينى را مى‌توان به تنهائى با يار مقابل، روى ميز و يا بدون ميز انجام داد. يک روش ساده اين است که توپ را روى ميز رها کنيد. وقتى به اوج جهش رسيد، خود کات بزنيد. روش ديگر اين است که يار مقابل به‌جاى اينکه توپ را با راکت بزند با دست پرتاب کند تا شما راحت‌تر بتوانيد آن را کات بزنيد. روش سوم اينکه حريف توپ را با کمى پيچ زيرى به‌طرف شما بفرستد و شما توپ را کات بزنيد.

روش تمرينى بدون يار

ابتدا مى‌توانيد مقابل ديوار قرار بگيريد و با زدن توپ به ديوار تمرين کات را انجام دهيد. بعد تمرين روى ميز را به طريقى که يک نيمهٔ آن به حالت عمودى قرار داده شده، انجام دهيد (شکل زير).


تمرين کات با يک نيمه ميز
تمرين کات با يک نيمه ميز

روش تمرينى بدون ميز

- بازيکن (۱) در هوا ضربه‌اى کنترلى مى‌زند. بازيکن (۲) با يک کات دور از ميز توپ را برگشت مى‌دهد (شکل زير).- حريف شما توپ را در هوا کات مى‌زند، شما هم در هوا با يک کات دور از ميز توپ را برگشت دهيد.