کات، فنى است که در آن توپ پيچ زيرى دارد و بازيکنان دفاعى دور از ميز، از آن براى کسب امتياز و ساير بازيکنان (از کات توى ميز) براى ساختن موقعيت حمله استفاده مى‌کنند.


براى اجراء کات، بايد راکت را با زاويه‌ٔ باز، از بالا به پائين و جلو حرکت دهيد و به نقاط زيرى توپ بکشيد. پيچ زيرى توپ در کات باعث کاهش سرعت توپ مى‌شود. از اين‌رو نوآموزان تقريباً وقت زيادى دارند تا خود را با توپى که در حال آمدن است تطبيق دهند. ضمناً توپ کات وقتى به ميز شما برخورد مى‌کند جهش بيشترى نسبت به ساير توپ‌ها دارد و همين امر باعث مى‌شود که توپ مدت زمان زيادى رفت و برگشت داشته باشد.

فاصله‌هاى کات

- کات توى ميز: که تا فاصله‌ٔ يک متر از ميز انجام مى‌گيرد و به آن ”کات نزديک ميز“ نيز مى‌گويند.

- کات تقريباً دور: که در فاصلهٔ يک تا ۲ مترى از ميز انجام مى‌شود.

- کات خيلى دور: که از فاصلهٔ ۲ متر به بعد انجام مى‌‌گيرد.

کات توى ميز فورهند

- مرحله قبل از ضربه (حالت آماده):

پاى چپ را جلوتر از پاى راست بگذاريد و سنگينى بدن را روى پاى راست قرار دهيد. راکت با زاويهٔ باز در حد شانه قرار گيرد و حتى‌المقدور آرنج به‌طرف جلو و شانهٔ چپ به‌طرف تور باشد.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در اين مرحله، همزمان با انتقال وزن به‌طرف جلو، ساعد را به‌طرف پائين و جلو حرکت دهيد و وقتى توپ در اوج جهش قرار گرفت راکت را با زاويهٔ باز به نقاط پائينى (۱) توپ بکشيد.


(۱) . هرچه مقدار پيچ زيرى توپى که به‌طرف شما مى‌آيد زيادتر باشد، براى برگشت دادن آن بايد راکت را تا زاويهٔ بازتر به نقاط پائين‌تر توپ (بين ۵ و ۶ توپ) بکشيد.


- مرحلهٔ بعد از ضربه:

دست (ساعد و بازو) به‌طرف تور کشيده مى‌شود و وزن بدن بايد به پاى جلو (چپ) منتقل گردد (شکل زير).


کات توى ميز فورهند
کات توى ميز فورهند

کات توى ميز بک‌هند

- مرحلهٔ قبل از ضربه:

در اين مرحله، پاى راست را جلوتر از پاى چپ بگذاريد و سنگينى بدن را روى پاى چپ قرار دهيد. در نتيجه بازو به‌طرف داخل بدن و راکت با زاويهٔ باز در حدّ شانه‌ٔ چپ و آرنج به‌طرف تور قرار مى‌گيرد و بالاتنه نيز به سمت چپ متمايل مى‌شود.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

همزمان با انتقال وزن به جلو، ساعد را با همکارى مچ دست، به‌طرف پائين و جلو حرکت دهيد و وقتى توپ در اوج قرار گرفت راکت را به نقاط زيرى توپ (۴، ۵ يا بين ۵ و ۶ توپ) بکشيد.


- مرحلهٔ بعد از ضربه:

در اين مرحله، وزن بدن به پاى جلو منتقل مى‌شود و دست (ساعد و بازو) کشيده شده، راکت به‌طرف تور قرار مى‌گيرد (شکل زير).


کات توى ميز بک‌هند توسط ليانگ کو ليانگ قهرمان چيني
کات توى ميز بک‌هند توسط ليانگ کو ليانگ قهرمان چيني

پس از اينکه در اجراء اين کات مهارت کافى به‌دست آورديد، مى‌توانيد زمان ضربه را تغيير دهيد و قبل از اوج و يا بعد از آن نيز کات بزنيد.


ضمناً در بعضى از موارد، براى برگشت دادن توپ‌هاى کوتاه توى ميز، مى‌توانيد پاى راست را جلو قرار داده، کات فورهند بزنيد (شکل زير).


کات توى ميز‌ فورهند پاى راست جلو توسط فورو کاوا از ژاپن
کات توى ميز‌ فورهند پاى راست جلو توسط فورو کاوا از ژاپن

کات تقريباً دور

کات تقريباً دور فورهند و بک‌هند، شبيه کات توى ميز است، با اين تفاوت که حرکت نوسانى دست، بيشتر، زمان ضربه ديرتر (اولين مرحلهٔ بعد از اوج) و زاويه‌ٔ راکت بازتر مى‌شود. از اين‌رو نيازى به توضيحات بيشترى نمى‌باشد (شکل زير).


مراحل کات تقريباً دور
مراحل کات تقريباً دور

کات دور از ميز فورهند

از اين کات در فاصلهٔ بيش از ۲ متر استفاده مى‌شود. از خصوصيات اين کات، حرکت وسيع دست، سرعت کم توپ و مسير طولانى حرکت توپ است.


- مرحلهٔ قبل از ضربه:

در اين مرحله، پاى چپ جلو و بالاتنه به سمت راست متمايل است. سنگينى بدن روى پاى راست قرار مى‌گيرد و راکت با زاويهٔ باز در سمت راست بدن و در حدّ شانه و دستهٔ راکت به‌طرف پائين قرار دارد.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

همزمان با انتقال وزن به جلو، راکت به‌طرف پائين و جلو حرکت مى‌کند و وقتى توپ در دومين مرحله بعد از اوج قرار گرفت مچ دست به نقاط زيرى توپ (۴-۵ و بين ۵ و ۶) کشيده مى‌شود.


- مرحلهٔ بعد از ضربه:

حرکت دست در اين مرحله ادامه مى‌يابد و وزن بدن به جلو منتقل مى‌شود. برخى از بازيکنان حرکت دست را به‌طرف جلو و بالا و در مسير حرکت توپ ادامه مى‌دهند (شکل زير) و برخى هم حرکت دست را به‌طرف جلو و پائين ادامه مى‌دهند و گاهى راکت آنها با زمين تماس پيدا مى‌کند (شکل زير) که هر دو اين حالات در آموزش‌ها توصيه مى‌شود و استفاده از آنها بستگى به خواست و تمايل بازيکنان دارد.


کات دور از ميز فورهند (حرکت دست به‌طرف بالا)
کات دور از ميز فورهند (حرکت دست به‌طرف بالا)

کات دور از ميز فورهند راکت به زمين
کات دور از ميز فورهند راکت به زمين

کات دور از ميز بک‌هند

- مرحلهٔ قبل از ضربه:

در اين مرحله، پاها برعکس حالت کات فورهند (يعنى پاى راست جلوتر از پاى چپ) قرار مى‌گيرد؛ سنگينى روى پاى عقب و راکت با زاويهٔ باز نزديک شانهٔ چپ، دسته راکت به‌طرف پائين و آرنج به‌طرف تور قرار مى‌گيرد.


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در اين مرحله همزمان با انتقال وزن بدن به جلو، راکت با کمک ساعد و مچ به‌طرف پائين و جلو حرکت مى‌کند و وقتى توپ از اوج پائين مى‌آيد (در دومين مرحله بعد از اوج) به نقاط پائينى توپ کشيده مى‌شود.


مرحلهٔ بعد از ضربه

در اين مرحله وزن بدن به پاى جلو منتقل و دست به‌طرف تور کشيده مى‌شود. (شکل زير) باز و بسته کردن زاويهٔ راکت هنگام کات به عواملى بستگى دارد.


کات دور از ميز بک‌هند
کات دور از ميز بک‌هند