هرگونه تدبير گروهى براى به تأخير انداختن حملهٔ حريف يا گرفتن توپ از تيم مهاجم را ”دفاع گروهى“ مى‌گويند.

پوشش دادن

سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۶ نفر (دو مدافع + دو مهاجم + دو دروازه‌بان)
شيوهٔ تمرين - دروازه‌بان GK۱ توپ را به O۱ يا O۲ پاس مى‌دهد.
 
- اين دو مهاجم به‌صورت ۲?۲ بازى مى‌کنند و سعى مى‌کنند به دروازهٔ حريف گل بزنند.
 
- اگر دروازه‌بان توپ را گرفت آن را به تيم X مى‌سپارد تا آنان به دروازهٔ O حمله کنند.
 
- اگر توپ به خارج رفت بازى از دروازه‌بان شروع مى‌شود.
نکات مهم ۱. مسئوليت هر يک از بازيکنان
 
      الف- نقش مدافع اول
 
      ب- نقش مدافع دوم (مدافع پوششي)
 
            - فاصلهٔ مناسب با مدافع درگير با توجه به موقعيت مهاجم
 
            - زاويهٔ مناسب با مدافع درگير
 
            - ارتباط کلامى با مدافع درگير
 
۲. هنگامى که وظايف مدافعان عوض مى‌شود
 
      - قرار گرفتن بين حريف و دروازه
 
      - توجه به توپ
 
      - توجه به حريف
 
      - فاصلهٔ مناسب با مدافع اول براى قطع توپ


تمرين پوشش دادن
تمرين پوشش دادن

برگشت و پوشش

سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۵ نفر (دو مهاجم + دو مدافع + يک دروازه‌بان)
شيوهٔ تمرين - دروازه‌بان با ارسال توپ به تيم مهاجم O بازى را شروع مى‌نمايد.
 
- تيم مهاجم بعد از دريافت توپ، دست به حمله مى‌زند.
 
- مدافع X۱ به‌عنوان مدافع اول وظيفهٔ دفاعى خود را انجام مى‌دهد.
 
- بازيکن X۲ سريعاً برگشته، به‌عنوان مدافع دوم وظيفهٔ پوشش را برعهده مى‌گيرد.
 
- مدافعان بعد از تصاحب توپ بلافاصله اقدام به حمله نموده، توپ را از خط عرضى عبور مى‌دهند.
نکات مهم ۱. برگشت و قرار گرفتن بين توپ و دروازه 
 
۲. زير نظر داشتن توپ و حريف 
 
      - قرار گرفتن بين حريف و دروازه، و نسبت به حريف نزديکتر به دروازه
 
      - رعايت فاصلهٔ منطقى براى قطع توپ، در صورتى‌که توپ در حال
     رسيدن به مهاجم دوم باشد.


تمرين برگشت و پوشش
تمرين برگشت و پوشش

هماهنگى در دفاع

سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۶ نفر (سه مدافع + دو مهاجم + يک دروازه‌بان)
شيوهٔ تمرين دروازه‌بان با ارسال توپ به تيم مهاجم O بازى را شروع مى‌نمايد.
 
- تيم مهاجم O بعد از دريافت توپ اقدام به حمله مى‌کند.
 
- تيم مدافع با توجه به موقعيت توپ و حريف، وظايف تأخير و پوشش را انجام مى‌دهد.
 
- تيم مدافع بلافاصله بعد از دريافت توپ دست به حمله زده، از خط عرضى عبور مى‌کند.
 
- در صورت خارج شدن توپ از زمين، بازى مجدداً از دروازه‌بان شروع مى‌شود.
نکات مهم - اگر مهاجمان از مدافعان به‌راحتى عبور مى‌کنند:
 
    الف- براى نزديک شدن به مهاجم اول سرعت خود را کنترل کنيد. 
 
    ب- به دنبال فرصت مناسب (مثلاً به هنگام پاس نامناسب) براى
    درگيرى و گرفتن توپ باشيد. 
 
- اگر مهاجمان سعى در استفاده از عرض و عبور از مدافعان داشتند:
 
    مدافعان نبايد به يکديگر زياد نزديک شوند. 
 
- اگر مهاجمان قصد عبور از عمق را داشتند:
 
    مدافعان بايد به يکديگر نزديک شده، يکديگر را پوشش دهند.
 
- مدافعان بعد از تصاحب توپ، بايد سعى کنند توپ را حفظ نمايند.


تمرين هماهنگى در دفاع
تمرين هماهنگى در دفاع