هرگونه تدبير فردى براى به تأخير انداختن حملهٔ مهاجم اول يا گرفتن توپ از او را ”دفاع انفرادى“ مى‌گويند.

قطع توپ

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۲۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳ بازيکن در هر زمين (يک تغذيه‌کننده + يک مهاجم + يک مدافع)
شيوهٔ تمرين  بازيکن X۱ به X۲ پاس مى‌دهد.
 
    مدافع O سعى مى‌کند قبل از رسيدن توپ به مهاجم X۲ با پيش‌بينى و تشخيص پاس توپ را قطع نمايد.
نکات مهم - پيش‌بينى و تشخيص سرعت و جهت پاس
 
- تصميم‌گيرى سريع به‌منظور قطع توپ
 
- اقدام به حمله بعد از قطع توپ


تمرين قطع توپ
تمرين قطع توپ

جلوگيرى از چرخشِ مهاجم

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۲۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳ بازيکن (يک تغذيه‌کننده + يک مهاجم + يک مدافع)
شيوهٔ تمرين - تغذيه‌کننده، توپ را براى مهاجم ارسال مى‌کند.
 
- مدافع، اجازهٔ چرخش به مهاجم را نمى‌دهد.
 
- بعد از هر حرکت وظايف بازيکنان عوض مى‌شود.
نکات مهم - بين حريف و دروازه قرار بگيرد.
 
- فاصله با مهاجم يک‌ دست باشد. (شکل - به مهاجم نزديک شده و او را به فاصلهٔ يک دست تحت فشار قرار دهيد)
 
- ديدن هم‌زمان توپ و حريف
 
- قطع توپ در صورت امکان
 
- مبارزه براى تصاحب توپ در لحظهٔ رسيدن توپ به مهاجم در صورت اطمينان
 
- جلوگيرى از چرخش حريف در صورتى‌که امکان تصاحب توپ وجود ندارد.
 
- خطا نکنيد.
 
- از نزديک از او مراقبت نمائيد. (شکل - مراقبت حريف صاحب توپ از نزديک)
 
- بدن را پائين آوريد تا توپ را ببينيد. (شکل ديدن توپ و حريف)
 
- فقط به توپ نگاه کنيد و به حرکات فريبندهٔ بدنى مهاجم توجه نکنيد.


تمرين جلوگيرى از چرخش مهاجم
تمرين جلوگيرى از چرخش مهاجم

به مهاجم نزديک شده و او را به فاصلهٔ يک دست تحت فشار قرار دهيد.
به مهاجم نزديک شده و او را به فاصلهٔ يک دست تحت فشار قرار دهيد.

مراقبت حريف صاحب توپ از نزديک
مراقبت حريف صاحب توپ از نزديک

ديدن توپ و حريف
ديدن توپ و حريف

دفاع در مقابل مهاجم

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: قيف، توپ، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۴ بازيکن (۲ تغذيه‌کننده + يک مهاجم + يک مدافع)
شيوهٔ تمرين - O۱ بعد از ضربهٔ اول به O۲ پاس مى‌دهد.
 
- O۲ در يک‌سوم اول، توپ را دريافت مى‌کند.
 
- X۱ در يک‌سوم دوم براى دفاع به استقبال O۲ مى‌رود.
نکات مهم - هنگام نزديک شدن به مهاجم اول سرعت خود را کنترل کنيد.
 
- در خط توپ و دروازه قرار گيرد.
 
- فاصلهٔ خود را با مهاجم به ۳-۲ متر برسانيد.
 
- طورى به پهلو بايستيد که بازى را يک‌جهته کنيد.
 
- هنگام دفاع و انتخابِ زمان و محل درگيري، صبور باشيد.
 
- سرپا باشيد و تنها نسبت به حرکت توپ واکنش نشان دهيد و به حرکات بدنى حريف توجه نکنيد.
 
- تظاهر به درگيرى نمائيد.


تمرين دفاع در مقابل مهاجم
تمرين دفاع در مقابل مهاجم

پيشرفت در دفاع ۱×۱ در شرايط نزديک به بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۶ نفر (سه مهاجم در برابر سه مدافع)
شيوهٔ تمرين - تيم مهاجم سعى مى‌کند، از مدافعان گذشته، توپ را از خطّ عرضى عبور دهد.
 
- تيم مدافع سعى مى‌کند وظايف دفاع انفرادى را براساس نکات مورد توجه تمرين قبل انجام دهد.
 
- تيم مدافع بعد از تصاحب توپ بلافاصله حملهٔ جديدى را آغاز مى‌کند.
نکات مهم - توجه به تمامى نکات ساير تمرينات


تمرين پيشرفت در دفاع ۱۱ در شرايط نزديک به بازى
تمرين پيشرفت در دفاع ۱۱ در شرايط نزديک به بازى

پيشرفت در دفاع فردى در شرايط بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: دو برابر محوطهٔ جريمه
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱۰ نفر (۴ مهاجم + ۴ مدافع + دو دروازه‌بان)
شيوهٔ تمرين - تيم مهاجم سعى در به ثمر رساندن گل دارد.
 
- تيم مدافع با حفظ اصول دفاع انفرادي، سعى در تصاحب توپ و حمله به دروازهٔ حريف را دارد.
نکات مهم - توجه به تمام نکات ساير تمرينات


تمرين پيشرفت در دفاع فردى در شرايط بازى
تمرين پيشرفت در دفاع فردى در شرايط بازى

کسب لذت و نشاط

سازماندهى - ابعاد زمين: دو برابر محوطهٔ جريمه
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱۰ نفر
شيوهٔ تمرين - مربى‌ به‌عنوان تغذيه‌کننده در نيمهٔ زمين مستقر مى‌گردد.
 
- بازيکنان به دو گروه تقسيم شده، به‌صورت يک‌ صف، در سمت راست دروازه قرار مى‌گيرند.
 
- با پاس مربى به وسط از هر گروه يک بازيکن به‌سرعت به وسط مى‌آيد.
 
- بازيکن صاحب توپ، مهاجم و بازيکن ديگر مدافع مى‌شود.
 
- بازيکن مهاجم سعى در گذشتن از حريف و گل زدن دارد.
 
- بازيکن مدافع ضمن رعايت کليهٔ اصول دفاع انفرادي، سعى مى‌کند توپ را از مهاجم گرفته، به دروازهٔ مقابل حمله کند.
نکات مهم - توجه به تمام نکات ساير تمرينات.


تمرين کسب لذت و نشاط
تمرين کسب لذت و نشاط