- تعريف پاس :

رد و بدل کردن توپ بين افراد همبازى را ”پاس“ مى‌گوئيم.


- تعريف حمايت :

قرار گرفتن در زاويه، فاصله و زمان مناسب به‌منظور کاهش فشار از بازيکن صاحب توپ را ”حمايت“ مى‌گوئيم.

اصول پاس ماهرانه

۱. انتخاب پاس :


انتخاب پاس به عوامل زير بستگى دارد:


- به آنچه که بازيکن مى‌بيند.


- به محل استقرار همبازيان و حريف


- به منطقهٔ زمين؛ به هر اندازه به دروازهٔ خودى نزديکتر باشيد بايد با درصد اطمينان بيشترى پاس بدهيد و به هر اندازه به دروازهٔ حريف نزديکتر مى‌شويد پاس‌ها مى‌توانند با درصد اطمينان کمترى توأم باشند.


- به اهداف تاکتيکي؛ براى مثال اگر تاکتيک تيمى استفاده از ضربه‌هاى بلند باشد اين نکته را در انتخاب پاس بايد مورد توجه قرار داد.


- به قابليت‌ها و توانائى‌هاى تکنيکى پاس‌دهنده


۲. اجراء پاس :


اجراء پاس که به چند عامل نيازمند است:


- دقت پاس : پاس دقيق پاسى است که دريافت‌کننده بتواند از توپ به‌راحتى استفاده نمايد.


- شدت پاس : با توجه به فاصله و موقعيت حمايت‌کننده و حريف قابل تغيير است.


- فريب در پاس : جهت گمراه کردن حريف در تشخيص جهت پاس


- زمان پاس : بهترين لحظه‌اى است که حمايت‌کننده در شرايط دريافت توپ قرار دارد.