سازماندهى

- ابعاد زمين: ۱۰×۱۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرين


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۴ نفر، ۳ در مقابل ۱

شيوهٔ تمرين

بازيکن صاحب توپ پس از ارسال پاس، به فضاى مناسب براى حمايت حرکت مى‌کند.


X۱ به X۲ پاس داده، در اين حالت، X۳ به وضعيت جديد حرکت مى‌کند. بازيکن O در صورتى‌که توپ را قطع يا تصاحب کند جايگزين يکى از مهاجمان مى‌شود.


تمرين �فريب و زمان‌بندى در پاس�
تمرين �فريب و زمان‌بندى در پاس�

نکات مهم

- توجه به تمامى نکات ساير تمرينات


- آگاهى محيطى با بالا نگه‌ داشتن سر


- استفاده از قسمت‌هاى مختلف پا


- حرکت به زاويه و فاصلهٔ مناسب براى دريافت توپ

سير پيشرفت

- حداکثر ۳ ضرب


- حداکثر ۲ ضرب


- حداکثر ۱ ضرب


- به هر ۱۰ پاس متوالى يک امتياز داده مى‌شود.