سازماندهى

- ابعاد زمين: ۱۰×۱۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: سه بازيکن در هر محوطه

شيوهٔ تمرين

بازيکن صاحب توپ بعد از ارسال پاس، به ضلع خالى مربع مى‌رود.


تمرين �حمايت در پاس�
تمرين �حمايت در پاس�

نکات مهم

- توجه به نکات تمرين قبل


- اجراء فريب قبل از ارسال توپ


- استفاده از قسمت‌هاى مختلف پا براى پاس دادن


- حرکت به زاويه و فاصلهٔ مناسب بعد از پاس

سير پيشرفت

- حداکثر دو ضرب


- حداکثر يک‌ ضرب


- حداکثر پاس يک‌ضرب در ۲۰ ثانيه