سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۲۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۵ مهاجم در مقابل ۲ مدافع
شيوهٔ تمرين - بدون محدوديت در ضربه، ۱۰ پاس متوالى بدهند.
 
- مدافعان سعى کنند سه‌ بار توپ را قطع يا تصاحب نمايند. در اين‌صورت، دو مهاجم جايگزين آنها مى‌شوند.
نکات مهم ۱. آگاهى محيطى
 
۲. انتخاب نوع پاس (عرضى، عمقى)
 
۳. ارسال پاس
 
     - دقت
 
     - شدت
 
     - زمان
 
     - فريب
 
۴. استفاده از قسمت‌هاى مختلف پا براى پاس
 
۵. استقرار بازيکن حمايت‌کننده در زاويه و فاصلهٔ مناسب
سير پيشرفت - تعداد ضربات آزاد
 
- حداکثر دو ضرب
 
- حداکثر يک ضرب


تمرين �انتخاب نوع پاس�
تمرين �انتخاب نوع پاس�