پاى تکيه

کمى عقب و بيرون از توپ قرار مى‌گيرد تا مانع حرکت عرضى پاى ضربه نشود.

نقاط قوت

- شوت کردن: اين نوع پاس برد زيادى دارد. بنابراين مى‌توان از آن براى شوت به دروازه استفاده نمود.


- عبور از حريف: چون توپ مسير قوس‌مانندى طى مى‌کند، مى‌تواند از حريفى که بين توپ و هدف قرار گرفته، عبور نمايد.


- سانتر کردن: مى‌توان براى سانترهاى کوتاه و پاس قوسى رو به جلو از اين ضربه استفاده نمود.

نقاط ضعف

کنترل پاس داخل و خارج روى پا براى دريافت‌کننده تا حدّى مشکل است.

وضعيت سر

وضعيت سر، ثابت است و چشم‌ها به توپ دوخته مى‌شود.

پاى ضربه

پاى ضربه معمولاً حرکت عرضى دارد و ميزان دامنهٔ حرکتى آن به مقدار انحناء پاس وابسته است. (شکل - پاس داخل روى پا)


پاس داخل روى پا
پاس داخل روى پا