پاى ضربه

پاى ضربه از عقب حرکت کرده، با بغل پا به پشت توپ ضربه مى‌زند. (شکل - ضربهٔ بغل پا) بعد از وارد آوردن ضربه ادامهٔ حرکت پا در جهت مسير توپ الزامى است. مچ پاى ضربه بايد کاملاً محکم نگه داشته شود.


 ضربهٔ بغل پا
ضربهٔ بغل پا

پاى تکيه

پاى تکيه در فاصلهٔ مناسب در کنار و امتداد توپ قرار مى‌گيرد. پنجهٔ پاى تکيه بايد در جهت هدف باشد. (شکل - وضعيت صحيح پاى تکيه)


 وضعيت صحيح پاى تکيه
وضعيت صحيح پاى تکيه

وضعيت سر

وضعيت سر ثابت است و چشم به توپ دوخته مى‌شود.


بالاتنه به نحوى قرار گيرد که متمايل به عقب نباشد در غير اين‌صورت توپ از زمين بلند مى‌شود.

نقاط قوت

دقت در پاس بغل پا بسيار اطمينان‌بخش است.

نقاط ضعف

مسير پاس، از سوى حريف تشخيص داده مى‌شود.


- بردِ اين پاس کم است.


- به هنگام اجراء اين تکنيک آهنگ دويدن تغيير مى‌کند.


- سرعت حرکت توپ محدود است.