حرکت هماهنگ با توپ را که داراى ويژگى‌هاى تغيير سرعت، تغيير مسير و فريب باشد ”دريبل“ مى‌گويند (شکل - دريبلينگ).


دريبلينگ
دريبلينگ