- تعريف کنترل :

در اختيار گرفتن توپ را به شکلى که بتوان در کوتاهترين زمان ممکن بهترين تصميم را به مرحلهٔ اجراء گذاشت، ”کنترل“ مى‌گويند.