حرکات کششى ايستا

اين نوع کشش، شاملِ کشش دادن عضو در حد پيشينه و نگهدارى آن براى چند ثانيه است، مانند بازکردن کامل دو پا از هم.

حرکات کششى پويا يا ديناميک

اين نوع کشش شامل حرکات مانند جهش، لى‌لى و حرکات موزون است که براى اجراء آنها بدن يا عضو را بايد تحت سرعت و نيروى ويژه‌اى به‌حرکت درآورد مانند خم‌کردن بدن به جلو و عقب يا تاب‌دادن دست‌ها از مفصل کتف.

حرکات کششى غيرفعّال

در اين نوع حرکات کششي، خود ورزشکار مشارکتى در ايجاد دامنهٔ حرکت ندارد و به‌جاى او يک نيروى خارجى که به‌وسيلهٔ فرد يا دستگاه مکانيکى ديگرى ايجاد مى‌شود کار کشش را انجام مى‌دهد. اين نوع کشش بيشتر در برنامه‌هاى بازپرورى عضوهاى آسيب‌ديده که خاصيت ارتجاعى بافت‌هاى پيوندى و عضلات آنها باعث محدودشدن انعطاف‌پذيرى مى‌گردد، به‌کار مى‌رود.

حرکات کششى فعّال

اين نوع حرکات کششي، با استفاده از عضلات خودِ ورزشکار و بدون کمک خارجى صورت مى‌گيرد. ورزشکار معمولاً نسبت به بازکردن و خم‌کردن مفاصل خود تا وضعيت انتهائى و تا حد امکان اقدام مى‌کند. اين نوع حرکات کششى براى ورزشکاران جنبهٔ حياتى دارند زيرا باعث توسعهٔ انعطاف‌پذيرى ديناميک مى‌شوند و همبستگى بسيار بالائى با انجام حرکات و مهارت‌هاى اصلى هر رشته ورزشى دارد. بنابراين حرکات کششى فعال بايد جزء برنامهٔ جارى کليه جلسه‌هاى تمرينات باشد.