البسه

در کليه مواد مسابقات شرکت‌کنندگان بايستى از البسه‌اى استفاده کنند که تميز باشد و طورى طرح شده باشد که قابل اعتراض نباشد و از جنسى دوخته شده باشد که حتى در زمان خيس شدن بدن‌نما نگردد. کليه ورزشکاران بايستى لباس‌هاى متحد‌الشکلى را که مورد تأئيد هيئت حاکمه ملى کشورشان باشد، به تن کنند و ورزشکاران بايستى لباس‌هاى متحدالشکل کشور خود و يا لباس‌هاى باشگاه مربوطه که رسماً توسط هيئت ورزشى دو و ميدانى ملى تأئيد شده بپوشند. مراسم اهداء جايزه بخشى از مسابقات محسوب مى‌شود.


کفش‌ها

شرکت‌کنندگان ممکن است با پاى برهنه و يا با يک کفش و يا با دو کفش مسابقه دهند. هدف از کفش در مسابقه پايداري، دادن پوشش و گير بهتر به پاها در روى زمين مى‌باشد. در هر حال مى‌بايستى کفش‌ها بنحوى ساخته شوند که به ورزشکاران شرکت‌کننده کمک اضافى ننموده و فنر و يا هرگونه وسيله ديگرى در آنها بکار برده شود. استفاده از يک بند دور پاشنه‌پا مجاز است. در کليه مسابقاتى که در بيش از يک روز انجام مى‌شود، مقامات رسمى تيم بايستى در فرم مخصوصى به کميته برگزارکننده نوع کفشى که بايستى ورزشکاران به پا کنند را اطلاع دهند. هيچ ورزشکارى حق ندارد که اين کفش را در طول برگزارى مسابقه عوض کند. ورزشکارانى که در مسابقات ترکيبى شرکت مى‌کنند، نوع کفشى را که در هر مسابقه پوشيده مى‌شود تعيين مى‌کنند.


تعداد ميخ‌هاى کفش:

در کف کفش، پنجه و پاشنه آن در دو و ميدانى مى‌توان تا يازده ميخ استفاده کرد ولى محل ميخ‌ها نبايستى از يازده تا تجاوز کند.


طول و ضخامت ميخ‌ها:

زمانى که مسابقه روى سطوح مصنوعى ( پيست‌هاى تمام فصل تارتان ) برگزار مى‌گردد، طول بخشى از هر ميخ که از پاشنه پا يا پنجه بيرون آمده است نبايستى از ۹ ميلى‌متر باشد، مگر در پرش ارتفاع و پرتاب نيزه که نبايد از دوازده ميلى‌متر بيشتر باشد. کلفتى يا قطر اين ميخ‌ها ۴ ميلى‌متر است.


در غير از اين سطوح حداکثر طول ميخ‌ها ۲۵ ميلى‌متر و قطر آنها ۴ ميلى‌متر مى‌باشد.


کف‌کفش و پاشنه آن:

کف يا پاشنه کفش مى‌تواند داراى شيار، فرورفتگى ، برجستگى و يا تيغه باشد ولى شرط اين که جنس آن با پاشنه پا يکى باشد. چنين برجستگى و يا تيغه‌ها بايستى جزو ضخامت کفش قلمداد گشته که سرانجام ضخامت کلى پنجه در پرش ارتفاع نبايد از ۱۳ ميلى‌متر و ضخامت کلى پاشنه از ۱۹ ميلى‌متر بيشتر باشد.


در رشته ديگر کف يا پاشنه ممکن است ضخامت‌هاى متفاوتى داشته باشد.


قسمت‌هاى اضافى و داخلى کفش:

ورزشکاران نبايستى از هيچ وسيله‌اى در داخل يا بيرون کفش استفاده کنند که بر ضخامت کفش بيش از مقدارى که مجاز است بيفزايد و يا به شخصى که آن را به پا مى‌کند، امتيازاتى بدهد که پوشيدن کفش‌هاى فوق‌الذکر نداشته باشد.

شماره‌ها

براى هر شرکت‌کننده بايستى ۲ شماره تهيه گردد که قابل رويت بوده يکى در پشت و يکى در جلوى سينه ورزشکار نصب گردد. تنها در پرش ارتفاع و پرش با نيزه شرکت‌کننده مى‌تواند از يک شماره چه در جلو و چه در عقب استفاده کند. شماره‌هاى سينه بايستى با شماره‌هايى که در برنامه منظور گرديده مطابقت داشته باشد. هرگاه ورزشکارى در مسابقه با لباس گرم بدود بايستى به همان طريق بالا يک شماره بر پشت لباس گرم و يک شماره جلوى آن نصب گردد.


هرگاه در مسابقه از فتوفينيش استفاده مى‌گردد. برگزار کننده مسابقه ممکن است ورزشکاران را ملزم به استفاده از شماره‌هاى اضافى از نوع چسبان بنمايد که در پهلوى شورت خود نصب نمايند. در هيچ مسابقه‌اى هيچ شرکت‌کننده‌اى مجاز نخواهد بود که بدون شماره و يا شماره‌هاى مربوط در مسابقه شرکت نمايد.