پزشکى

هيئت پزشکى اختياردار کليه امور پزشکى مى‌باشد. اين هيئت بايستى از امکانات لازم براى معاينات پزشکي، معالجات و مراقبت‌هاى فورى در صحنه مسابقات و در محل سکونت ورزشکاران اطمينان حاصل کند.


قانونى

اين هيئت براى اطمينان حاصل‌نمودن از وجود امکانات لازم براى کنترل دوپينگ بايستى با کميته سازمان‌دهنده مسابقات در تماس باشد و همراه با هيئت پزشکى مسؤول کليه موارد کنترل دوپينگ مى‌باشد.


اين هيئت که متشکل از سه، پنج و يا هفت نفر مى‌باشد تعيين مى‌شود. بعلاوه، در مسابقاتى که برگزار کنندگان آن، تشکيل چنين هيئتى را براى برگزارى بى‌نقص مسابقات ضرورى تشخيص دهند، هيئت ژورى منصوب مى‌شود. نقش اساسى اين هيئت بررسى و رسيدگى به اعتراض‌هايى است که طبق قانون ۱۴۷ صورت مى‌گيرد. اين هيئت همچنين به مشکلاتى که در خلال برگزارى مسابقه پيش مى‌آيند و براى تصميم‌گيرى به آن ارجاع مى‌شوند رسيدگى مى‌کند. رأى اين هيئت تصميم ‌نهايى مى‌باشد. به هنگام تصميم‌گيرى در مورد مطالبى که در مقررات فدراسيون منعکس نيامده است رئيس هيئت ژورى گزارشى از اين موارد براى دبيرکل فدراسيون مى‌فرستد.