در دوهاى بيش از ۴۰۰متر عامل اساسى تازه‌اى مطرح مى‌شود به اين معنى که از اهميت سرعت و قدرت بدنى کاسته شده نياز به استقامت بشدت افزايش مى‌يابد.

دوها

۱۰۰ متر - ۲۰۰- ۴۰۰ - ۸۰۰ - ۱۵۰۰ - ۵۰۰۰ - ۱۰۰۰۰- ۴۲۱۹۵ متر (ماراتن) ۱۱۰ متر با مانع - ۴۰۰ متر با مانع - ۳۰۰۰متر با مانع - ۱۰۰٭۴ متر امدادى ۴۰۰٭۴ متر امدادي.

پرش‌ها

پرش طول - پرش ارتفاع - پرش سه‌ گام - پرش با نيزه.

پرتاب‌ها

وزنه - ديسک - نيزه - چکش.


مسابقه‌هاى راهپيمائى در المپيک به مسافت ۲۰ و ۵۰ کيلومتر برگزار مى‌گردد.


مواد دو و ميدانى مردان که در ايران انجام مى‌شود:

۱۰۰ - ۲۰۰ - ۴۰۰ - ۸۰۰ - ۱۵۰۰ - ۵۰۰۰ - ۱۰۰۰۰ متر و ۱۱۰ - ۴۰۰ - ۳۰۰۰ متر با مانع . پرش‌هاى طول - ارتفاع - سه ‌گام - بانيزه - پرتاب‌هاى وزنه - ديسک - نيزه - چکش - امدادى ۱۰۰٭۴ - ۴۰۰٭۴ متر.


مواد دو و ميدانى زنان که در ايران انجام مى‌گيرد:

۱۰۰ متر با مانع - ۱۰۰ متر - پرش طول - ۴۰۰ متر با مانع - ۲۰۰ متر - پرش ارتفاع - ۴۰۰ متر - ۸۰۰ - ۱۵۰۰ متر - ۱۰۰٭۴ متر - ۴۰۰٭۴ متر امدادى پرتاب وزنه - پرتاب ديسک - پرتاب نيزه.


پنجگانه زنان:

۱۰۰ متر با مانع - پرش طول - پرتاب وزنه - پرش ارتفاع - دو ۸۰۰ متر .


مواد دهگانه مردان:

۱۰۰ متر - ۴۰۰ متر - پرش طول - پرش ارتفاع - پرتاب وزنه - پرتاب نيزه - پرش با نيزه - ۱۵۰۰ متر - ۱۱۰ متر با مانع - پرتاب ديسک.