علاوه بر داروها غيرمجاز و روش‌هاى دوپينگ، در مورد مصرف بعضى رده‌هاى داروئى در پاره‌اى از ورزش‌هاى خاص محدوديت‌هائى وجود دارد. به‌عبارت ديگر آزمون شناسائى اين داروها تنها بايد در ورزش‌هائى صورت پذيرد که احتمال افزايش کارآئى با مصرف آنها وجود داشته باشد. مسئوليت اين امر با فدراسيون بين‌المللى مربوطه است که آيا کنترل بر اين مواد ضرورت دارد يا خير؟ اين گروه از داروها به پنج دسته به شرح ذيل طبقه‌بندى مى‌شوند: