وضعيت‌هايى براى کشش عضلات مچ دست


هدف:

افزايش انعطاف‌پذيرى در حرکت باز کردن (اکستانسيون يا دورسى فلکسيون) مچ. اين تمرين‌ها براى ورزش‌هايى که با راکت انجام مى‌شوند، ضرورى است.