وضعيت‌هايى براى کشش عضلات قدام ران و زانو (پسواس خاصره و چهارسر رانى)


هدف:

افزايش توانايى ورزشکار جهت شروع حرکت پا به طرف جلو (در حرکاتى نظير شوت در فوتبال و ..) به‌خصوص در مواردى که در وضعيت شروع حرکت پا در پشت تنه قرار دارد.