وضعيت‌هايى براى کشش عضلات شانه


هدف:

افزايش انعطاف‌پذيرى شانه که جهت انجام برخى از رشته‌هاى ورزشى نظير بدمينتون، تنيس، گلف، هندبال و شنا ضرورى است.