وضعيت‌هايى براى عضلات خلف و قدام تنه (عضلات پشت و عضلات شکم)


هدف:

افزايش انعطاف‌پذيرى در خم شدن به طرف جلو.


تصاويرى که در شکل زير نشان داده شده، وضعيت‌هاى مختلف براى کشش الاستيک را نشان مى‌دهد.