وضعيت‌هايى براى کشش عضلات داخلى ران (نزديک‌کننده‌ها)


هدف:

افزايش انعطاف‌پذيرى براى جلوگيرى از ضايعات عضلات نزديک‌کننده (کشالهٔ ران).


افزايش انعطاف نزديک‌کننده‌ها موجب سهولت انجام دو، جلو آوردن پا در ورزش اسکيت روى يخ و ازدياد طول قدم‌ها در ورزش‌هايى مانند تنيس و بدمينتون مى‌شود.