وضعيت‌هايى براى کشش عضلات طرفى (خارجى) و مفصل ران (دورکننده‌ها).


هدف‌:

افزايش انعطاف‌پذيرى ران و ايليوتى بيال باند يا نوار خاصره‌اى درشت‌ني.(نوار تاندونى که از ستيغ استخوان هيپ تا سطح خارجى مفصل زانو امتداد دارد.) از آنجايى که سفتى نوار ايليوتى بيل موجب بروز ضايعاتى در کنديل خارجى استخوان درشت‌نى (مثل ضايعهٔ زانوى دونده Runner's Knee به‌خصوص در دوندگان استقامت) مى‌شود، بدين جهت کشش نوار ايليوتى بيال ضرورى به نظر مى‌رسد.