وضعيت‌هايى براى کشش عضلات خلف زانو و ران (همسترينگ)


هدف:

افزايش انعطاف بدن جهت خم شدن تنه به جلو در مفصل ران و نيز جلوگيرى از بالا رفتن غيرضرورى پشت.


کوتاهى عضلات خلف ران موجب بروز کمردردهايى مى‌گردد.