وضعيت‌هايى براى کشش و کشش الاستيک عضلات قدام مچ پا (يعنى بازکننده‌هاى مچ پا)اگر نشستن روى پاشنه‌هاى پا براى شما دشوار است، ابتدا روى زانوهاى خود بنشيند. اما چنانچه زانوهاى شما آسيب‌ديده سعى نکنيد که از طريق کشش الاستيک بدنتان را پايين کشيده روى زانوها بنشينيد.


هدف:

کشش و يا کشش بيش از حد (Overstretch) مچ.