تاشدن افقى بازو

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - تحت کتفى
- سينه‌اى بزرگ
- دالى قدامى
- عضلهٔ غرابى بازويى
کمکى - دوسر بازويي، وقتى که آرنج خميده نباشد
حمايت‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - از يک طرف عضلهٔ دلتوئيد ميانى و فوق خارى استخوان بازو را در برابر کشش پايينى جاذبه نگه مى‌دارند و از طرف ديگر عضلهٔ سينه‌اى بزرگ استخوان جناغ را ثابت نگه مى‌دارد. بخش ۱ ذوزنقه و احتمالاً تحت ترقوه‌اي، ترقوه را ثابت نگه مى‌دارند و دندانه‌اى قدامى و بخش ۲ ذوزنقهٔ کتف را ثابت نگه مى‌دارند.

باز شدن افقى بازو

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - دلتوئيد خلفى و ميانى
- عضلهٔ تحت خارى و گرد کوچک خصوصاً اگر حرکت با چرخش خارجى ترکيب شود.
کمکى - عضلهٔ پشتى بزرگ
- گرد بزرگ خصوصاً اگر حرکت با چرخش داخلى توأم باشد.
خنثى‌کننده‌ها - دلتوئيد ميانى و فوق خارى و گرد کوچک از يک طرف و عضلهٔ پشتى بزرگ و گرد بزرگ از طرف ديگر چرخش خارجى و چرخش داخلى بازو را به‌صورت دو طرفه خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - دلتوئيد ميانى و فوق خارى بازو را در مقابل کشش پايينى جاذبه نگه مى‌دارد. سه بخش پايينى ذوزنقه و عضلهٔ متوازى‌الاضلاع کتف را ثابت نگه مى‌دارند و عضلات شکمى تنه را ثابت نگه مى‌دارند.