چرخش خارجى بازو

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - عضلهٔ تحت خارى و گرد کوچک
کمکى - دلتوئيد خلفى وقتى که بازو در حالت باز شدن و نزديک شدن باشد
خنثى‌کننده‌ها - بازو هيچ خنثى‌کننده‌اى ندارد. قسمت چهارم عضلهٔ ذوزنقه تمايل به بالا بردن کتف توسط عضلهٔ متوازى‌الاضلاع را خنثى مى‌کند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلهٔ ذوزنقهٔ ميانى و عضلهٔ متوازى‌الاضلاع، کتف را ثابت نگه مى‌دارند.

چرخش داخلى بازو

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - تحت کتفى
- گرد بزرگ
کمکى - پشتى بزرگ
- بخش قدامى دلتوئيد
- سينه‌اى بزرگ
- غرابى بازويى (کمک به کاهش چرخش خارجى)
- سر کوتاه دوسر (کمک به کاهش چرخش خارجى)
خنثى‌کننده‌ها - بخش قدامى دلتوئيد، غرابى بازويى و بخش ترقوه‌اى سينه‌اى بزرگ، عمل باز شدن پشتى بزرگ و گرد بزرگ را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - سينه‌اى کوچک و دندانه‌اى بزرگ ثابت‌کنندهٔ کتف مى‌باشند.