تاشدن

  حرکت‌دهنده‌ها اصلى - بخش قدامى دلتوئيد
- بخش ترقوه‌اى سينه‌اى بزرگ
کمکى - غرابى بازويى
- سر کوتاه دوسر بازويي، به‌ويژه اگر آرنج خم نباشد
خنثى‌کننده‌ها - تحت خارى و گرد کوچک تمايل به چرخش داخلى که توسط دالى قدامى و سينه‌اى بزرگ ايجاد مى‌شود را خنثى مى‌کند.
ثابت‌کننده‌ها - ذوزنقه‌اى، تحت ترقوه‌اى

باز شدن عادى بازو

  حرکت‌دهنده‌ها اصلى - پشتى بزرگ (به‌ويژه در ۶۰ درجهٔ پايينى حرکت)
- سينه‌اى بزرگ (بخش جناغي) با ادامهٔ حرکت فعاليت محدود مى‌شود.
- گرد بزرگ
کمکى - دالى خلفى
- سر دراز عضلهٔ سه سر به‌ويژه اگر آرنج در حالت تا شده باشد.
خنثى‌کننده‌ها - عضلهٔ دالى خلفى تمايل به چرخش داخلى را که توسط عضلات سينه‌اى بزرگ و پشتى بزرگ ايجاد مى‌شود، خنثى مى‌کند. اگر حرکت با قدرت صورت پذيرد، عضلات گرد کوچک و تحت خارى هم براى جلوگيرى از چرخش داخلى وارد عمل مى‌شوند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات متوازى‌الاضلاع کتف را ثابت نگه مى‌دارند. عضلات شکمى و بين دنده‌اي، دنده‌ها را ثابت نگه مى‌کنند و راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها، ستون مهره‌ها را ثابت مى‌کند. ميزان انقباض عضلات بسته به نيرومندى حرکت است.

بازشدن بيش از حد بازو

حرکت‌دهنده‌ها - دالى خلفى
- پشتى بزرگ
- گرد بزرگ
خنثى‌کننده‌ها - دلتوئيد خلفى از يک طرف و عضلهٔ پشتى بزرگ از طرف ديگر در چرخش داخلى و خارجي، خنثى‌کنندهٔ دو طرفه هستند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلهٔ گوشه‌اي، عضلهٔ ذوزنقه و عضلهٔ متوازى‌الاضلاع، کتف را ثابت نگه مى‌دارند. ستون مهره‌ها را راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها ثابت نگه مى‌دارد.