آلمان، سوئد، دانمارک و انگلستان، اروپا را در توسعه و گسترش تربيت بدنى و ورزش رهبرى کردند. ساير کشورهاى اروپايى به‌عنوان يک قاعده و مبنا از نظام‌هاى گاتز و لينگ اقتباس کردند. اشخاصى از ساير کشورها نيز به قلمرو تربيت بدنى و ورزش پيوستند که بايد از آنها هم ياد کرد. از سوئد پستالوزى (Pestalozzi) با نظريه‌هاى تعليم و تربيتى خود، دالکروز (Dalcroze) با نظريهٔ نظام حرکات موزون، کلاس (Clas) با خدمات ارزنده‌اش براى پيشرفت رشته، کلنل اموروس (Amoros) از فرانسه با نظام ژيمناستيک، بارون پير دو کوبرتن (Baron pierre de coubertin) بنيان‌گذار و احياگر المپيک در سال ۱۸۹۶ در آتن، جان‌ هاپل (Happel) از بلژيک مربى تربيت بدنى برجسته و مدير ژيمناستيک مدارس عادى و دکتر تايرس (Tyrs) از چکسلواکى سازمان‌دهنده اولين انجمن ژيمناستيک اين کشور.


دالکروز
دالکروز
بارون پير دو کوبرتن
بارون پير دو کوبرتن