> ردیف تار،بیات ترک - نی داود،مرتضی

ردیف تار،بیات ترک - نی داود،مرتضی

مرتضی نی داود

ردیف تار،بیات ترک

Radif-e Tar,bayat-e-tork

خواننده:

وبگردی