ساختار اجتماعى جامعه روستائى ايران طى ۵۰ سال اخير دستخوش تغييرات و دگرگونى‌هاى زيادى قرار گرفته است. اين تغييرات در سطح‌هاى مختلف جامعه روستائى، الگوهاى فرهنگى، شيوه‌هاى زندگى مردمان روستائى در زمينه‌هاى مختلف مشاهده مى‌شود. با ذکر خلاصه‌اى از ويژگى‌هاى اوضاع اجتماعى جامعه روستائى در دوران بزرگ مالکى، تغييرات و دگرگونى‌هاى آن را مورد مطالعه قرار دهيم.