بدون اينکه بخواهيم کليهٔ جنبه‌هاى جامعه‌شناسى شهرى را مورد بحث و بررسى قرار دهيم، منظور اين است که اهميت و ماهيت ملاحظات جامعه‌شناسى بر مسائل شهرى روشن شود و برخى اطلاعات مربوط به اجتماع شهرها که اختصاصاً معناى خاصى در بردارد و نيز روش‌هاى بررسى مسائل شهرى مورد مطالعه قرار گيرد.


در عمل، امروزه شهرسازارن، معماران و مهندسان تأسيسات شهرى بيش از پيش به ميزان قابل توجهى از ره‌آورد جامعه‌شناسى شهرى استفاده مى‌کنند و مفهوم شهرسازى و شهرنشينى را منحصر به جنبه‌ٔ معمارى آن نمى‌دانند. بنابراين لازم است زبان مشترکى نيز آنها را به يکديگر پيوند دهد تا به‌درستى نظرات يکديگر را درک کنند و در بهبود زندگى اجتماع شهرنشين از آن استفاده کنند.


مفاهيم و قالب‌هاى جامعه‌شناسى شهرى ممکن است در سطح گروه‌هاى شهرنشين به‌کار رود. در اين صورت با جامعه‌شناسى شهرى سر و کار داريم. براى اينکه تعريف روشن‌ترى از ماهيت و دامنهٔ جامعه‌شناسى شهرى به‌دست دهيم مى‌توانيم بگوئيم، تجزيه و تحليل شهر به‌عنوان يک واقعيت اجتماعى موضوع جامعه‌شناسى شهرى است. بنابراين جامعه‌شناسى شهرى، کليهٔ مسائل اجتماعى جامعهٔ شهرنشين را در برخواهد گرفت. يکى از واقعيت‌هاى اساسى، رابطهٔ ريخت جامعه با ساير واقعيت‌هاى اجتماعى است، مانند رابطهٔ تراکم جمعيت و سازمان‌ها و شيوه تفکر و زندگى اجتماعي.