اجتماع به گروهى از مردم اطلاق مى‌شود که در يک منطقهٔ جغرافيائى معين زندگى مى‌کنند، در يک فرهنگ و شيوهٔ زندگى مشترک سهيم هستند، مى‌دانند که از يک نوع وحدتى برخوردار هستند و مى‌توانند هدف‌هاى خود را به‌گونهٔ دسته‌جمعى تعقيب کنند. نمونه‌هاى اجتماعات عبارتند از: شهرها، روستاها، محلات و پايتخت‌ها.


- همگرائى اجتماع شهرى و روستائى:

امروزه، بسيارى از ويژگى‌ها، کالاهائى مادى و سبک‌هاى زندگى مراکز شهرى وارد اجتماع روستائى شده‌اند. اين امر بيشتر به اين دليل اتفاق افتاده است که امروز روستانشينان مى‌توانند از طريق استفاده از وسايل حمل و نقل پيشرفته و رسانه‌هاى همگاني، دسترسى آسانى به شهرها داشته‌ باشند. بر اثر ادامهٔ اين فراگرد، تفاوت‌هاى ميان دو منطقهٔ روستائى و شهرى بيش از پيش از ميان برداشته مى‌شوند.


مثال:

رسانه‌هاى همگانى و صنايع پوشاکى در انحصار شهرهاى بزرگ قرار دارند. روندها، ارزش‌ها و نوآورى‌هائى که از شهر سرچشمه مى‌گيرند، مى‌توانند از طريق رسانه‌هاى همگانى گسترش سراسرى يابند و در سراسر مملکت رواج پيدا کنند. از طريق اين فراگرد، سبک زندگى شهرى بر سراسر مملکت حاکم مى‌شود.


- گسترش حومه‌نشينى و زوال مرکز شهر:

امروزه طبقهٔ متوسط در بيشتر شهرهاى بزرگ گرايش به ترک شهر و زندگى در حومه‌ها دارد، حال آنکه طبقات پائين‌تر به دلايل اقتصادى در بخش‌هاى مرکزى شهر باقى مى‌مانند. از آنجا که ساکنان مناطق مرکزى بنيهٔ اقتصادى براى نوسازى اقامتگاه‌هاى شهرى آنها را ندارند، در نتيجه، ساختمان‌هاى اين مناطق رو به خرابى مى‌روند و شرايط بهداشتى آن به وخامت مى‌گرايد.