۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند دايره، چهارگوش (مربع) و سه گوش ( مثلث ) را شناسايى کند.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند اشکال ديگرى مانند ستاره، قيف، بيضي، قوس يا نيم‌دايره و غيره را شناسايى کند.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند اشکال مختلف را نام برده، و شکل آنها را بکشد.