۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند رنگ‌هاى اساسى را با يکديگر مطابقت دهد، شناسايى کند وسپس نام ببرد؛ مثلاً قرمز، آبي، زرد، سياه و سفيد و بعداً سبز و به همين ترتيب.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتواند ارتباط مفاهيم را درک کند؛ يعنى هررنگ را به ترتيب از کم رنگ تا پر رنگ در سه سطح قرار دهد.


- بايد توانايى درک اين مطلب را داشته باشد که مخلوط کردن و ترکيب رنگ‌ها مى‌تواند به تشکيل رنگ‌هاى جديد بينجامد.


- بايد بتواند رنگ‌هايى مانند نارنجي، بنفش، قهوه‌اى و صورتى را تطبيق داده، شناسايى کند و سپس نام ببرد.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند رنگ‌ها را به ترتيب از کمرنگ تا پررنگ در پنج سطح، قرار دهد.