مفاهيم محيطى را مى‌توان بصورت پروژه‌هايى براى کودکان تدارک ديد، و نيز ممکن است به صورت موضوعى در يک دوره زمانى مشخص و در همه فعاليت‌ها مورد استفاده قرار داد و همراه با کودکان در آن زمان ويژه، و تا آنجايى که از نظر منطقى ميسر است، اجرا کرد. يک طرح ساده و کوچک براساس رويکرد پروژه‌اى و يا رويکرد موضوعى براى شناخت بيشتر در قسمت ضميمه کتاب آمده است.


مفاهيم يعنى رنگ، عدد، شکل، زمان، حرارت وغيره را مى‌توان از طريق موضوعى به کودکان معرفى کرد. براى هر پروژه و يا موضوع، سازماندهى کلاس نيز بايد تغيير يابد. تصاوير و اشياى مربوط به آن موضوع يا پروژه، بايد در معرض ديد کودکان باشد. هرگونه تغيير ويژه در سازماندهى و تزيين کلاس، کودکان را جلب خواهد کرد و کنجکاوى آنها را بر مى‌انگيزد.